Điều khoản và Điều kiện

Tiếng Anh

XEM XÉT VỀ VIỆC THAM GIA ĐƯỢC PHÉP THAM GIA VÀO LỚP (ES) HOẶC CHƯƠNG TRÌNH (S) ĐÃ ĐĂNG KÝ, NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NÓ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA NÓ, TỪ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NÀO, YÊU CẦU HOẶC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SỞ HỮU CÁ NHÂN HOẶC DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG TIÊU CỰC HOẶC BỎ LỠ NÀO TRONG THỜI GIAN TEXAS CỦA NÓ, ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA NÓ. LIÊN QUAN NÀY SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC THIỆT HẠI DO THIỆT HẠI THỜI GIAN TEXAS gây ra. TRONG THỜI GIAN CỦA SỰ KIỆN, TEXAS HOẶC MỘT TÌNH NGUYỆN VIÊN CUNG CẤP VẬN CHUYỂN CHO BÊN THAM GIA ĐĂNG KÝ, LỜI CHỜ VÀ LIÊN QUAN NÀY SẼ MỞ RỘNG VÀ PHÁT HÀNH THỜI GIAN NÀY NHÂN VIÊN LÁI XE TEXAS TỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP CHO BẤT KỲ ĐIỀU TRỊ, VẬN HÀNH Y TẾ CẤP CỨU NÀO HOẶC ANESTHESIA MÀ CÓ THỂ TRỞ THÀNH CẦN THIẾT. TÔI ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC MỞ RỘNG CỦA VIỆC ĐIỀU TRỊ HOẶC DỊCH VỤ Y TẾ.

Tiếng Tây Ban Nha

EN CONSIDERACIÓN DE QUE SE PERMITA A LOS THAM GIA THAM GIA EN LAS CLASES O CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ, EL ABAJO FIRMANTE LIBERA TI'S TIME TEXAS, SUS EMPLEADOS Y AGENTES, DE CUALQUIER DE ACCIÓN, RECLAMPI DE CẦU THANG CUALQUIER ACTO NEGLIGENTE U OMISIÓN DE IT'S TIME TEXAS, ĐẠI LÝ SUS O EMPLEADOS. ESTE LANZAMIENTO KHÔNG TENDRÁ NINGÚN EFECTO CON RESPECTO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA GRAVE DE IT'S TIME TEXAS. VI CASO DE QUE IT'S TIME TEXAS O UN VOLUNTARIO BRINDE TRANSPORTE PARA EL PARTICIPANTE REGISTRADO, ESTA EXENCIÓN Y EXENCIÓN SE EXTENDERÁ Y LIBERARÁ AL CONDUCTOR DEL EMPLEADO DE IT'S TIME TEXAS DE TODA RESPONSABILIDAD. SE OTORGA PERMISO PARA CUALQUIER TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA, OPERACIÓN O ANESTESIA QUE PUEDA SER NECESARIA. ACEPTO SER PHẢN ỨNG DEL GASTO DEL TRATAMIENTO O SERVICIO MÉDICO.